02.05.2024

זיכרון בתרבות ובבתי הספר: זיכרון השואה בראי הדורות (1)

השתתפו בכתיבת הסקירה: עודד בושריאן, אסף שטיין

הסקירה היומית תוקדש בתקופה הקרובה לאופן בו מעוצב מובנה, מתפרש וממשיך לחיות זכרון אירועים היסטוריים בחיי לאום, חברה והפרטים החברים בה.

במאמר הראשון בסדרה נציג אתנוגרפיה של חוקרת שהשתתפה בקבוצת תמיכה לבני הדור השני לניצולי שואה. החוקרת ,קרול קידרון, מתארת כיצד לצד התמיכה שחברי הקבוצה קיבלו ונתנו זה לזו, מעוצב ומובנה גם מרחב חדש לזכור ולדבר על השואה, ומעבר מזיכרון לאומי קולקטיבי לדיבור על זיכרון אישי המעוצב סביב מושג הטראומה האישית והטראומה הבין-דורית. עיצוב מחדש זה היה חלק מהיפתחות ושיחה בין הורים לילדיהם, סביב החוויה האישית.  בעקבות מחקריה של קידרון, התכנס ב-2010 פורום חוקרים מהאדץ והעולם, שהציג תגובות לטענות המועלות בהם. הסקירות הקרובת יציגו חלק ממגוון הפרשנויות והתגובות למחקרה זה.

תובנות מרכזיות ליישום

  • הזיכרון הלאומי והאישי מתעצבים באופן שונה לאורך השנים, והם ראי של ערכים ותפיסות בחברה.
  • פרשנות המשתתפים במפגשי זיכרון (טקסים ומפגשים קבוצתיים) משתנה בהתאם לדור, לזהות, ומרכיבי שייכות נוספים.

החיפוש אחר פרדיגמה של זיכרון יהודי: כינון משמרי 'זיכרון יהודי' בקבוצת תמיכה לבני הדור השני לשואה

חלק א' של המאמר – תיאוריה

החיפוש אחר פרדיגמה של זיכרון יהודי: כינון משמרי 'זיכרון יהודי' בקבוצת תמיכה לבני הדור השני לשואה

חלק ב' תיאור עבודת השדה ופרשנות

החיפוש אחר פרדיגמה של זיכרון יהודי: כינון משמרי 'זיכרון יהודי' בקבוצת תמיכה לבני הדור השני לשואה

In pursuit of Jewish paradigms of memory: Constituting carriers of Jewish memory in a support group for children of Holocaust survivors

חלק א' – רקע תיאורטי – התעצבות זיכרון השואה לאורך השנים

ה"זיכרון הקולקטיבי" של עמים שונים או של קולקטיבים שונים הוא הדרך שבה אותם עמים מבנים את העבר הרחוק והקרוב שלהם. לכל עם או קולקטיב יש דרך שונה בעלת מאפיינים ייחודיים להבנות זיכרון קולקטיבי זה. בקרב אנתרופולוגים וסוציולוגים קיים דיון מתמשך על אודות הדרך שבה העם היהודי מבנה לעצמו את הזיכרון הקולקטיבי שלו. במאמר שבו נעסוק בסקירה זו, קרול קידרון מציגה דיון זה ובוחנת אותו לאור הדרך שבה זיכרון השואה מתעצב מחדש בתוך קבוצת תמיכה של בני ובנות הדור השני לשואה.

גישת "הנרטיב המרכזי" ומבקריה

ההיסטוריון והסוציולוג יוסף-חיים ירושלמי טען כי הזיכרון היהודי לאורך הדורות מתעצב ומשתמר לאורה של תמה מרכזית ושל נרטיב מרכזי אחד. נרטיב זה רואה את ההיסטוריה היהודית כמהלך דיאלקטי של פעולה אלוהית, תגובה אנושית, פעולה אלוהית וחוזר חלילה. במסגרת תהליך זה היהודים חוטאים או סוטים מהתפקיד שייעד להם אלוהים בעולם. התוצאה של סטייה זו היא חורבן, כיבוש, שעבוד ואף גלות. לאחר מכן היהודים חוזרים לדרך הישר, מתקנים את מעשיהם, ובתגובה לכך זוכים לגאולה ולשיבה לארצם.

הזיכרון היהודי לאורך השנים מובנה דרך טקסים וטקסטים המספרים ומפרשים את ההיסטוריה לאור נרטיב מרכזי זה. כך למשל, במהלך ליל הסדר אנו מספרים את סיפור השעבוד במצרים, את הזעקה שזעקו בני ישראל לאלוהים ואת הדרך שבה הוציא אלוהים את בני ישראל משעבוד לחירות. אותו טקסט מדגיש גם כי היהודים שיצאו ממצרים לא היו בעצמם בעלי תכונות ייחודיות מבחינה מוסרית, ולא היו אמיצים או חזקים במיוחד – הגאולה הייתה פעולה אלוהית בלבד. אנו קוראים גם טקסטים מתקופת חורבן בית המקדש השני מידי הרומאים ומכוונים לציפייה לתיקון ולחזרה מגלות זו. כמו כן, אנחנו מצווים להיות עדים לתהליך ההיסטורי ולראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים בעצמנו.

מבקריו של ירושלמי לעומת זאת טוענים כי הנרטיב ההיסטורי היהודי אינו סיפור קבוע ובלתי־משתנה. הזיכרון ההיסטורי מתעצב מחדש בעצמו בתהליך דינמי ומתמשך לאור ההקשר הספציפי שבו העם היהודי (או קבוצות מרכזיות בו) נמצא בכל שלב בהיסטוריה. גם הסמלים והטקסים שבאמצעותם הזיכרון ההיסטורי הזה מתעצב ומונחל משתנים ומותאמים לתרבות היהודית המרכזית מעת לעת. ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לדוגמה, אנחנו מספרים את סיפור התקומה היהודית דרך גבורה והקרבה של בני העם עצמם. אנחנו מספרים את סיפוריהם של הנופלים ושל משפחותיהם שנשארו מאחור. תפקידו של אלוהים (כשהוא נזכר) גם הוא משתנה – הוא הופך פחות לפועל ויותר לצופה שניצב בין הנופלים ומשבח אותם – "אלה הבנים שלי – אלה הבנים".

לפי קידרון, הזיכרון הקולקטיבי של השואה בעשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל התעצב במעין סינתזה בין שני הנרטיבים ההיסטוריים שהוצגו לעיל: מחד גיסא – הוצגה השואה כסיכום האולטימטיבי של החורבן – הגלות, הרדיפות, הפוגרומים והסבל שעבר העם היהודי במהלכה. הקמת מדינת ישראל הייתה ההתגלות המרכזית של השיבה ושל הגאולה. מאידך גיסא, הפעם הוצגו השיבה והגאולה לא כחלק ממהלך אלוהי או כתגובה אלוהית לתיקון דרכיהם של בני ישראל אלא כתוצאה של רוח הלחימה, האומץ והגבורה של "היהודי החדש". יהודי זה היה אמור להיות אמיץ, גאה, פעיל וחזק ברוחו ובגופו.

היהודי החדש עוצב כאנטיתזה ליהודי הגלותי, המאמין, הכפוף והכנוע. לרוע המזל ניצולי השואה, שהגיעו לארץ שבורים בנפשם וברוחם, הוצגו כמייצגים את אותו יהודי גלותי פסיבי. זוהי אחת הסיבות המרכזיות לכך שבשני העשורים הראשונים לקיומה של המדינה התקיים סביב אותם ניצולים קשר של שתיקה והיחס אליהם התאפיין אף בסטיגמה ובהדרה של ניצולים ושל הסיפור שלהם מהשיח הקולקטיבי במדינה.

בשנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת, אולי משום שדמות ה"צבר" הייתה כבר חקוקה בליבם של ילידי הארץ, החלה להשתנות ההתייחסות לניצולי השואה. הציבור הישראלי החל לגלות אמפתיה רבה יותר לניצולים, והם עצמם (או לפחות חלקם) החלו להיפתח ולספר יותר על שעברו. כחלק מכך, חוו גם רבים מילדי הניצולים, בני הדור השני לשואה, תהליך של הכרה וחשיפה. הם החלו לשאול את הוריהם על שעברו ולשוחח על החוויות ועל המאפיינים המשותפים להוריהם ולהם עצמם.

לאורך השנים והעשורים שעברו עד פרסום המאמר (בשנת 2009), הוסיף והתעצב הזיכרון הלאומי של השואה. סיפורם של בני הדור השני לשואה נכלל בתוך זיכרון לאומי זה. במיוחד התעצב הזיכרון סביב חוויית הטראומה האישית – הטראומה המשתיירת של הניצולים עצמם (הפרעות פוסט־טראומטיות) והטראומה המשנית אצל בני הדור השני.

החיפוש אחר פרדיגמה של זיכרון יהודי: כינון משמרי 'זיכרון יהודי' בקבוצת תמיכה לבני הדור השני לשואה

In pursuit of Jewish paradigms of memory: Constituting carriers of Jewish memory in a support group for children of Holocaust survivors

חלק ב' תיאור עבודת השדה ופרשנות

כדי להדגים ולבסס את הצורה שבה השתנה הנרטיב הלאומי סביב זיכרון השואה והשתנו הדרכים לשמר את אותם זיכרון ונרטיב לאומיים, קידרון מתארת "מקרה בוחן" של קבוצת תמיכה לבני הדור השני לשואה. קידרון עצמה השתתפה באותה קבוצת תמיכה בהיותה בעצמה בת הדור השני. בקבוצה השתתפו בין 10 ל־15 משתתפים ב־8 מפגשים שהתרחשו לאורך שמונה חודשים בהובלת פסיכולוג ועובד סוציאלי. המפגש היה פתוח לכולם, והמשתתפים יכולים היו לבחור אם לחלוק את חוויותיהם או להשתתף במפגש כצופים בלבד.

קידרון מתארת כיצד קבוצת התמיכה הייתה מצד אחד חלק מתהליך טיפולי שעברו בני הדור השני לשואה, ומצד שני דרך לעצב את זיכרון השואה הלאומי מחדש בעת המודרנית. במהלך המפגשים, שוחחו המשתתפים על זיכרונותיהם ועל חוויותיהם מתקופת ילדותם, על חוויותיהם של הוריהם בשואה ועל הדרך שבה אלו השפיעו על חייהם אחריה. המשתתפים בחנו תמות של פרידה, טראומה והעברת זיכרון בין־דורית. הם עסקו גם בקשרים בין החוויות האישיות שלהם לבין הנרטיב ההיסטורי הלאומי של השואה.

בפן הטיפולי של הקבוצה, עברו משתתפי הקבוצה תהליך של "סיפור מחדש" של קורות חייהם. הם בנו את הסיפור כרצף סיבתי-פסיכולוגי שקישר בין הטראומות מהעבר ובין האתגרים הנפשיים שעמדו בפניהם באותו זמן. הם ניסו להבין טוב יותר את הדרך שבה אותן טראומות שנבעו מההיסטוריה המשפחתית שלהם השפיעו על הזהות שלהם ועל מערכות היחסים שלהם עם הסובבים אותם.

קבוצת התמיכה סימנה כמטרה לעזור למשתתפים להבין את זיכרון השואה ואת הטראומה ולהעביר הבנה זו לדור הבא בדרך שמשלבת את המקורות האישיים והקולקטיביים של הזיכרון היהודי .בכך קבוצת התמיכה שימשה כמרחב לזיכרון, להתבוננות ולדיאלוג המסייעים למשתתפים להתמודד עם המורכבויות של הטראומה ושל הזיכרון המועבר. דרך השילוב של הפרקטיקות הטיפוליות והפרדיגמות היהודיות של הזיכרון, קבוצות התמיכה מסייעות לקידום הבנה עמוקה יותר של העבר ולתחושת המשכיות וחוסן בפני אובדן היסטורי.

במקביל לכך, הנרטיב על העברת הטראומה של השואה מדור לדור הפך את בני הדור השני יחד עם הוריהם למעין מיצג גופני של זיכרון השואה. המשתתפים הפכו בעצמם לעדות חיה, מעין גלעד, לסבל שעברו הוריהם ולצלקות שהאירועים הותירו בהם. קידרון מציינת כי בעוד הזיכרון היהודי בעבר, כפי שתיאר אותו ירושלמי, התמקד בסיפור הקולקטיבי של העם היהודי ונטה לדלג על פרטים ספציפיים לטובת "התמונה הגדולה", הסיפור העדכני מתמקד בסבל ובחוויות של האינדיווידואלים.

קידרון מסכמת כי הזיכרון היהודי על אודות השואה, קרי דרכי ההנצחה והמסרים המועברים בהם כדי להקנות משמעות סביב השואה, ועל הדרך שבה היא משתלבת בנרטיב ההיסטורי הכולל של העם היהודי, משתנה ומתעצב מחדש לאור הנורמות והערכים של התקופה. גם הסמלים, הטקסים והצורות שבהם הזיכרון נשמר ומועבר מדור לדור – גם הם מושפעים מהתקופה שבתוכה הם ממוקמים.

 

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר