05.02.2023

אילו מודלים קיימים לתהליכי שינוי וטיוב של בתי ספר?

השתתפו בכתיבת הסקירה: קפלן, ר', ליטמנוביץ, ע', בוברובסקי, ע'.

הובלת שינוי בית ספרי, הכולל שיפור בהישגים ובמדדים חינוכיים שונים, הינו אתגר עמו מתמודדות מערכות חינוך רבות. המחקר החינוכי מאפשר לבחון אסטרטגיות שונות לקידום שינוי שכזה. הסקירה היומית של לשכת המדענית הראשית במשרד החינוך מציגה שני מחקרים בנושא זה. המחקר הראשון, מארצות הברית, מציג מטא-אנליזה של 35 מאמרים שעסקו בתהליכי שינוי במסגרת הרפורמה הפדרלית No Child Left Behind. נמצא שדגמי פעולה הממוקדים בשינוי הדינמיקה החינוכית בתוך בית הספר הם בעלי השפעה חיובית. המאמר השני, מאירלנד, מציג דגם התערבות לשיפור ההישגים בבתי ספר על יסודיים במדד מרכזי אחד: שיעור בוגרי בתי ספר מרקע סוציו-אקונומי נמוך אשר ממשיכים להשכלה גבוהה.

היחסים בין תפנית בית ספרית לתוצאות תלמידים: מטא-אנליזה

מטא-אנליזה זו סקרה 35 מאמרים שעסקו בתהליכי שינוי בית ספרי בארצות הברית ובחנו את דגמי הפעולה השונים לפי השפעתם על שיפור הנוכחות, ההישגים ושיעור הבוגרות והבוגרים בבתי הספר. נמצא שדגמי פעולה הממוקדים ביצירת שינוי בית ספרי מצליחים יותר מדגמי פעולה של סגירה של בתי ספר כושלים וכן מדגמי פעולה של החלת רפורמות ברמת המדינה

מחקר על בסיס מודל רחב יריעה המאפשר שינוי עקבי בבתי ספר באירלנד: גישת טריניטי להנגשה

אוניברסיטת טריניטי בדבלין, אירלנד, ייסדה פרויקט התערבות בבתי ספר, שמטרתו הגדלת שיעור בוגרי התיכון מרקע סוציו-אקונומי נמוך, הלומדים בהשכלה גבוהה. הפרויקט, שפועל מאז שנות התשעים של המאה העשרים, מלווה על ידי כלי מחקר שמאפשר לבחון את השיפור לאורך זמן בקרב תלמידים, מורות ומורים וכן בקרב צוות ההנהלה. מאמר זה מציג את דגם ההתערבות של הפרויקט ואת כלי המחקר שפותח עבורו

היחסים בין תפנית בית ספרית לתוצאות תלמידים: מטא-אנליזה

The relationship between school turnaround and student outcomes: A meta-analysis.

נסיונות לטייב בתי ספר בעלי הישגי עבר נמוכים קיימים מזה שנים רבות. דומה שרבים מהנסיונות לערוך תפנית לטובה (turnaround) בבתי הספר כאלו אינם מצליחים ליצור שינוי חיובי לאורך זמן. הסיבות נעוצות, ככל הנראה, בריבוי הבעיות המורכבות של בתי ספר בעלי הישגי עבר נמוכים, הכוללות מחסור במשאבים וצוות, וכן היעדר הזדמנויות מספקות לפיתוח מקצועי.

בארצות הברית, הוגדרו במסגרת הרפורמה במערכת החינוך "No Child Left Behind" משנת 2001, תנאים לשיפור בתי ספר בעלי הישגי עבר נמוכים. לצד תנאים אלו נקבעו גם דרישות מבתי ספר שלא יציגו שיפור בתוך מספר שנים, ואף סנקציות שניתן להפעיל כנגדם. במטא-אנליזה זו בחנו החוקרים 35 מחקרים אשר עסקו בדגמי פעולה ששימשו במסגרת הרפורמה. אלו כללו: תוכנית פעולה המחוללות שינוי (Transformation),[1] תוכניות תפנית (Turnaround),[2] תוכניות איתחול (Reset),[3] סגירה של בתי ספר כושלים, ותוכניות תפנית ברמה של מדינה שלמה.

הממצא הראשון של החוקרים הוא שאותם דגמי פעולה יכלו להביא לתוצאות שונות. זאת בשל תנאי הפתיחה השונים בין בתי הספר, משך הזמן בו נבחנה ההתערבות ומשך הזמן המינימלי שנדרש כדי לראות שינוי בהסתמך על אותה התערבות. למרות זאת, נראה שניתן להצביע על שינויים מובהקים לטובה בשלושה תחומים: עליה בנוכחות הסדירה של תלמידים בשיעורים, שיפור בתוצאות מבחנים במתמטיקה ושפה, ועלייה בשיעור המסיימים 12 שנות לימוד.

בבחינת המחקרים לפי דגם פעולה, נמצא ששלושת דגמי הפעולה הראשונים: פעולה מחוללת שינוי, תפנית ואיתחול, הביאו לתוצאות חיוביות במבחני מתמטיקה ושפה. זאת בעוד ששני דגמי הפעולה האחרים – סגירת בתי ספר כושלים, ותפנית ברמת המדינה כולה לא השפיעו על הישגי בתי ספר ואף לא על הישגי תלמידים לטובה או לרעה.

בעוד שבמחקרים קודמים נמצא כי מודל התפנית הינו בעל השפעה רבה יותר על שיפור בית ספרי, במחקר הנוכחי לא נמצא הבדל משמעותי בין מודל של פעולה מחוללת שינוי לבין מודל של תפנית או איתחול. כמו כן, החוקרים לא מצאו ראיות משמעותיות התומכות או סותרות את הטענה לפיה החלפה של הצוות החינוכי או הניהולי עשויה להביא לעליה בהישגים של בית הספר או של תלמידיו.

ממצא נוסף מתייחס לזמן בו נבדקה ההתערבות: בבתי ספר בהם הוטמעו אותם שלושה דגמי פעולה שהובילו להצלחה, כמעט ולא נראה שינוי בשנה הראשונה להפעלתם, אך לאחר מכן הם הביאו לשיפור מתמשך בשנים העוקבות (כלומר מתחילת השנה השנייה ועד תום השנה הרביעית להתערבות). ממצא זה תואם מחקרים קודמים אך סותר את ציפיותיהם של חלק מהגורמים בעלי העניין, המקווים בדרך כלל לשינוי מהיר ואף מידי. החוקרים מדגישים כי מחקר זה אינו עונה על שאלות אודות היתכנות הקיימות של השינוי לאורך שנים ארוכות והכותבים ציינו שיש מחקרים המראים שבתי ספר נוטים לשוב, לאחר שנים, למצבם הקודם.

לאור ממצאי המחקר, החוקרים המליצו להמשיך להשקיע משאבים לשיפור בבתי ספר בעלי הישגי עבר נמוכים, מכיוון שאלו נמצאו כבעלי השפעה חיובית לאורך זמן. לעומת זאת, הם מציעים שלא לנקוט בסנקציה של סגירת בתי ספר, שלא נמצאו הוכחות שיש בהן תועלת כלשהי. בנוסף, הם מדגישים כי קובעי מדיניות המבקשים לראות שינוי בבתי הספר צריכים להכיר בכך ששינוי מסוג זה לוקח זמן.

אוניברסיטת טריניטי בדבלין, אירלנד, ייסדה פרויקט התערבות בבתי ספר, שמטרתו הגדלת שיעור בוגרי התיכון מרקע סוציו-אקונומי נמוך, הלומדים בהשכלה גבוהה. הפרויקט, שפועל מאז שנות התשעים של המאה העשרים, מלווה על ידי כלי מחקר שמאפשר לבחון את השיפור לאורך זמן בקרב תלמידים, מורות ומורים וכן בקרב צוות ההנהלה. מאמר זה מציג את דגם ההתערבות של הפרויקט ואת כלי המחקר שפותח עבורו

[1] תכניות המחוללות שינוי (transformation) מאופיינות בהתערבות לשינוי אופני הפעולה בבתי הספר. הן כוללות בדרך כלל החלפה של צוות הניהול בבית הספר.  

[2] תכניות תפנית (turnaround) כוללות התערבות משמעותית בהתנהלות בית הספר, בחינה של תכניות הלימודים, החלפה של צוות ההנהלה וחלק מצוות ההוראה בבית הספר.  

[3] תכניות אתחול בארצות הברית (reset) מבוססות על העברת בית הספר לזיכיון (charter), כלומר לניהול בידי גוף שאיננו ציבורי. לעתים מדובר בגוף עסקי ולעתים במוסד ללא כוונות רווח.

מחקר על בסיס מודל רחב יריעה המאפשר שינוי עקבי בבתי ספר באירלנד: גישת טריניטי להנגשה

Large-scale, design-based research facilitating iterative change in Irish schools–the Trinity Access approach

באירלנד, כמו במדינות אחרות המשתייכות לארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD), השכלה גבוהה הפכה לנגישה עבור חלק גדל והולך מהציבור. עם זאת, כותבי מחקר זה מאוניברסיטת טריניטי האירית, מדגישים שעדיין נותרו פערים בהשתתפות בהשכלה גבוהה על רקע חברתי-כלכלי: בעוד שכ-65% מכלל בוגרות ובוגרי החינוך העל יסודי בשנים האחרונות ממשיכים להשכלה גבוהה, בשכבות סוציו-אקונומיות נמוכות שיעור זה עומד על 27% בלבד.

אוניברסיטת טריניטי בדבלין (Trinity College Dublin) הקימה פרויקט חינוכי בתחילת שנות ה-90', שמטרתו לטייב בתי ספר המשרתים תלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך. מדד ההצלחה של הפרויקט הוא שיעור הבוגרות והבוגרים של כל בית ספר כזה הממשיכים להשכלה גבוהה. בשנים האחרונות שותפים בפרויקט עשרים בתי ספר, וכן שלושים חברות וחברי סגל וסטודנטים מטעם האוניברסיטה. על פי החוקרים, ככל שבית ספר שותף זמן רב יותר, כך נרשמת עלייה בשיעור בוגריו הממשיכים להשכלה גבוהה – לעתים שיעור של 70%, כלומר כזה העולה על הממוצע בכלל האוכלוסיה.  

דגם ההתערבות של הפרויקט כולל שלושה ערוצים, שכל אחד מהם מופעל בהתאם לבקשת בית הספר. ערוץ התערבות ראשון נקרא "שבילים להשכלה הגבוהה" (Pathways to College), ובמסגרתו מקודמת ההשכלה הגבוהה באופן ישיר: תלמידים עשויים לצאת לסיורים במוסדות להשכלה גבוהה, או להיחשף לה במסגרת ימי חשיפה בבית הספר, או באמצעות מפגשים עם סטודנטים. לפי יוזמי הפרויקט, המפגשים עם הסטודנטים הם חלק משמעותי ממנו, בשל ההנחה שלתלמידים המגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך אין היכרות קודמת עם סטודנטים או אקדמאים. ערוץ ההתערבות השני הוא חונכות, במסגרתו חונכים סטודנטים תלמיד או קבוצת תלמידים, לצורך קידום למידה, ושיפור היכולות והדימוי העצמי של תלמידים ותלמידות. הערוץ השלישי נקרא מנהיגות בלמידה (Leadership in Learning) והוא מכוון לצוות בית הספר – תכניות פיתוח מקצועי למורות ומורים וטיוב דרכי העבודה בבית הספר, במטרה לקדם את הישגי בית הספר והתלמידים.

ייחודיותו של הפרויקט היא שההתערבויות בבתי הספר הן מוקד למחקר המלווה את הפרויקט. איסוף הנתונים מאפשר הבנה טובה יותר של ההתערבויות הנחוצות לשם שיפור בית ספרי. לשם כך נבנה במסגרת המודל מעין "כלי מחקרי" שמטרתו לעקוב אחר השינוי הבית ספרי. הכלי כולל שלושים מחוונים שונים הנוגעים לתלמידים, לצוות ההוראה ולצוות הניהול. באמצעות עריכת סקרים תקופתיים לאורך זמן, בהם נאספים נתונים על אודות מחוונים אלו, יכולים החוקרות והחוקרים המלווים את הפרויקט לבחון את השינויים החלים בבית הספר לאור שלושת ערוצי הפעולה ולהציע כיוונונים שלהם.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר