05.09.2022

כיצד משפיעה תקשורת בין גננות לילדי הגן על פיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות?

השתתפו בכתיבת הסקירה: קפלן, ר., ליטמנוביץ, ע., בוברובסקי, ע.

הצוות החינוכי בגני הילדים אחראי בין היתר לעיצוב האקלים הרגשי בגן. מיומנות הצוות ביצירת אווירה תומכת ונעימה, המכונה במחקר יכולת ארגון הגן (Classroom Organization), משפיעה על ההתפתחות הרגשית והחברתית של ילדי הגן וכן על הישגים לימודיים. הסקירה היומית של לשכת המדענית הראשית מתמקדת בחשיבות זו של ארגון הגן, באמצעות שני מחקרים מארצות הברית.

המחקר הראשון, בחן את דפוס התקשורת של גננות עם ילדי הגן, ומצא שהוא משפיע לטובה על רכישת המיומנויות של הילדים. המחקר השני בחן את דפוסי התקשורת בין גננות וילדי גן בארה"ב, ומצא שארגון הגן עשוי לתרום בהפחתת בעיות התנהגות בקרב ילדי הגן.

שיפור באיכות התקשורת בין הגננת, לתלמיד, ומוכנותו לבית הספר

במסגרת מחקר כמותני רחב היקף שנערך בארצות הברית, נבדק הקשר בין דפוס התקשורת של הגננת והילדים בגילי גן, לפיתוח מיומנויות בקרב הילדים. נמצא קשר מובהק בין איכות דפוסי התקשורת ובין התפתחות המיומנויות של התלמידים. ככל שגננות השתתפו בהכשרות מקצועיות והתמקצעו בהיבטים שונים של דפוסי תקשורת, כך נמצאה גם עלייה בפיתוח המיומנויות של הילדים.

איכות התקשורת בין גננת לילד משפיעה על סיכון חברתי הקשור בבעיות התנהגות במסגרת הגן

במחקר רב משתתפים זה, שנערך בקרב ילדי גן מרקע חברתי-כלכלי נמוך בארצות הברית, עולה שדפוס התקשורת של הגננת עם ילדי הגן, והאופן בו היא מנהלת את הגן ואת האקלים הרגשי שבו, עשויים להפחית בעיות התנהגות ולשפר את ההתנהגויות החברתיות בקרב הילדים. כיוון שהתנהגויות אלו מתואמות גם עם המשך הלימודים, נראה שיש להבטים חינוכיים אלו השלכות על עתיד הילדים במערכת החינוך.

שיפור באיכות התקשורת בין הגננת, לתלמיד, ומוכנותו לבית הספר

Gains in teacher-child interaction quality and children's school readiness skills: Does it matter where teachers start?

מחקר זה מבוסס על דגם בשם "הוראה באמצעות דפוסי תקשורת" (Teaching Through Interactions או בראשי תיבות: TTI). לפי דגם זה, הלמידה וההתפתחות של הילדים מושפעת מדפוס התקשורת בין המורה או הגננת לבין התלמידים. דגם זה מתבונן על התנהלות המחנכות והמחנכים בשלושה תחומים: תמיכה רגשית, תמיכה לימודית ואירגון הכיתה. ההנחה היא שתחומים אלו עשויים להשפיע לטובה על ההתפתחות החברתית, על ההישגים הלימודיים, ועל היכולת להסדרה עצמית (Self Regulation) של התלמידים, בהתאמה.

מחקרים קודמים שבחנו דגם זה, נתקלו בקשיי מדידה של אותן ההשפעות. חוקרים שיערו, שקשיים אלו נובעים מטווח רחב של מיומנויות של צוותי החינוך עצמם. עוד הניחו חוקרים בעבר, שתלמידים יגיעו להישגים גבוהים יותר בפיתוח מיומנויות, אם לימדו אותם צוותי חינוך, שלהם מיומנות בסיסית גבוהה ביצירת דפוסי תקשורת מיטיבים בשלושת התחומים.

בכדי לבחון סברה זו, ובכדי לנסות ולמדוד את ההשפעות האמורות, בחנו מחברי מאמר זה את את טיב הקשר בין ההתפתחות המקצועית של הגננות לאורך השנה, ובין פיתוח המיומנויות בקרב הילדים והילדות. במחקר כמותני רחב היקף זה השתתפו 269 גננות ו-1,076 תלמידי גן. במהלך המחקר תיעדו הגננות בוידאו את התקשורת שלהן עם ילדי הגן, בהקשריה הלימודיים. בנוסף, הילדים השתתפו במבחני אוריינות שפה ועברו מבחן שליטה בדחפים, בתחילת שנת הלימודים ובסופה. החוקרים ניתחו את הסרטונים של הגננות, וקידדו את התמיכה הרגשית והתמיכה הלימודית שהעניקו, וכן את יכולתן לארגן את הגן ואת הלמידה בו (Classroom Organization).[1]

ממצאי המחקר העלו, שיש קשרים מובהקים בין איכותו של דפוס התקשורת בין הגננת לילדים, לבין המיומנויות שהילדים רכשו במהלך השנה. בנוסף נמצא קשר מובהק בין התפתחות מיומנויות הלמידה אצל ילדים לבין גננות שטייבו את יכולותיהן בתחום התמיכה הלימודית, במהלך שנת הלימודים.

בניגוד להשערה, לא נמצאה השפעה לרמת הבסיס בה התחילה הגננת את השנה. כלומר, נמדדה השפעה מיטיבה על הילדים בכל המקרים שיכולתן של גננות לתמוך בילדים מבחינה לימודית התפתחה לאורך השנה, ולא רק אצל הגננות שהפגינו יכולות ראשוניות גבוהות.

בנוסף, נמצאה גם השפעה של איכות דפוס התקשורת בין הגננות לילדים בתחום התמיכה הרגשית. רמת המיומנות של הילדים עלתה כאשר למדו עם גננות המצטיינות בתחום זה, ונעצרה או נפגעה כאשר למדו עם גננות שיכולתן לתמוך רגשית בילדים היתה נמוכה.

לא נמצאה השפעה מובהקת של ארגון הכיתה על פיתוח המיומנויות של הילדים, אך גם לא חלו כמעט שינויים בתחום זה לאורך השנה. ממצא זה עשוי להיות מוסבר בכך שהגננות שהשתתפו במחקר היו מנוסות, ושבגנים שהשתתפו במחקר שיעור הבעיות ההתנהגותיות של הילדים היה נמוך.

[1] עוד על ארגון הכיתה ראו בתקציר המאמר השני.

איכות התקשורת בין גננת לילד משפיעה על סיכון חברתי הקשור בבעיות התנהגות במסגרת הגן

Teacher-child interaction quality moderates social risks associated with problem behavior in preschool classroom contexts

מחקרים מראים כי בעיות התנהגותיות ורגשיות, המתגלות בקרב ילדי הגנים, עלולות להיות בעלות השלכות משמעותיות על חווית הגן עבורם. בנוסף, נראה שהן עלולות לפגוע בעתידם במערכת החינוך. עורכות מחקר זה מצטטות מחקרים קודמים, המעידים כי סכנה זו נוכחת במיוחד לילדים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך. חרף תובנות אלו, ידוע אך מעט על שיטות ההוראה שעשויות לסייע בהפחתת בעיות התנהגות.

מחקר זה נערך ב-53 גני ילדים, מהן לומדים ילדים מרקע חברתי כלכלי נמוך, בדרום-מזרח ארצות הברית.[1] במחקר השתתפו 922 ילדים וילדות. 95% מהם היו מקבוצות מיעוט בארצות הברית (שחורים או היספאנים). מטרת המחקר היתה לבחון את דפוסי התקשורת בגן – בין הגננות לילדים, ובקרב הילדים עצמם, ואת השפעותיהם על הילדים.  

המחקר החל כחודש לאחר תחילת שנת הלימודים בגן. הגננות (Lead Teachers) התבקשו להשיב על שאלון, שאיפשר לאמוד את בעיות ההתנהגות של הילדים. הסייעות (Teacher Assistants) מילאו במקביל שאלון שאיפשר לאמוד את היכולות החברתיות של הילדים. בחודשים שלאחר מכן ביצעו החוקרות תצפיות בגני הילדים, כדי לאמוד את איכות דפוסי התקשורת שבין הגננות ובין הילדים והילדות, וכן את איכות אירגון הגן (Classroom Organization). לבסוף, כחודשיים לפני סוף שנת הלימודים, התבקשו הסייעות למלא שוב את השאלונים אודות היכולות החברתיות של התלמידים.

ארגון הגן – שהיה כאמור משתנה חשוב במחקר – מוגדר על ידי החוקרות בתור הפעולות המכוונות שבעזרתן הגננת מתאימה את המשאבים הזמינים בגן, את הסדירויות ואת ההתנהגויות בו, לטובת התפתחות הילדים, סיוע בלמידה ושיפור כישורים. לצורך בחינת הארגון בגן נעזרו החוקרות במדד ייעודי בשם CLASS – Classroom Assessment Scoring System. כלי הערכה זה כלל מחוונים כגון תמיכה רגשית, אקלים הגן, התייחסות הגננת לנקודת המבט של הילד, תמיכה בלימודים, איכות המשוב הניתן על הישגים לימודיים, ועוד.

הממצאים איששו מידע ממחקרים קודמים הקושרים בין בעיות התנהגות ובין בעיות חברתיות וכישורים חברתיים. נמצא כי אותם ילדים שזוהו על ידי הגננות בתחילת השנה כבעלי בעיות התנהגות, זוהו גם על ידי הסייעות לקראת סוף השנה כמפגינים התנהגויות חברתיות בעייתיות בקשר שלהם עם ילדים אחרים. עם זאת, נמצא שבגנים שקיבלו ציון גבוה במדד ארגון הגן, ואופיינו בדפוסי תקשורת טובים יותר בין גננות וילדים, חל מיתון בבעיות החברתיות עבור כלל התלמידים, גם עבור אלו שזוהו כבעלי בעיות התנהגות בתחילת השנה. לסיכום, נראה שלארגון הגן – שהוא היבט פדגוגי שניתן להשתלם בו – יש משמעויות על האקלים בגן, ועל שוויון הזדמנויות, עבור תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך.

[1] כל הגנים השתייכו לתכנית השנתית Head Start, שמופעלת על ידי משרד החינוך האמריקאי, כתכנית להאצת למידה בקיץ לצורך צמצום פערי למידה של ילדים מרקע חברתי-כלכלי נמוך, בטרם הכניסה לבית הספר.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר