03.11.2022

כיצד משפיעים רגשותיהם של מורות ומורים על תפקוד התלמידים והישגיהם?

השתתפו בכתיבת הסקירה: כרמל, י., ליטמנוביץ, ע., בוברובסקי, ע.

בעשור האחרון החלה התעניינות מחקרית באקלים הכיתתי בכלל, ובקשר בין שלומות המורה להישגי התלמידים בפרט. מחקרים מצביעים על קשר ברור בין תחושות מורות ומורים ורגשותיהם, לבין תפקודם; וכן, בין תפקודם לבין הישגי תלמידים. הסקירה היומית של לשכת המדענית הראשית מציגה שני מחקרים המתמקדים בהיבטים אלו: המחקר הראשון סקר נתיבים מרכזיים להעברת רגשות של מורות ומורים לתלמידים: השפעה ישירה של רגשות המורה על התלמידים בכיתה; והשפעה עקיפה, דרך שיטות ההוראה שמורות ומורים נוקטים בהם, בהתאם לרגשותיהם. המחקר השני מצביע על קשר רגשי נוסף שמתקיים בכיתה – ההשפעה החוזרת שיש לרגשות התלמיד על המורה, בתגובה לרגשות המורה כפי שהתלמיד חווה אותן.

הקשר החמקמק בין רגשות מורים הקשורים להוראה, מוטיבציה, וויסות עצמי; לבין הישגי התלמידים

מחקר זה סוקר את ההיבטים הפסיכולוגיים של עבודת המורות והמורים. עולה ממנו שרגשות המורה – החיוביים או השליליים – משפיעים על תלמידים בשני אופנים. ראשית, קיים קשר עקיף: ככל שתחושותיהם ורגשותיהם של מורות ומורים חיוביים יותר, סביר שהדבר יקרין על פעולותיהם בכיתה. נוסף על כך, מציגות החוקרות גם קשר ישיר: ככל שהרגשות שחווה מורה בזמן ההוראה יהיו חיוביים יותר, כך היא תוכל לגרום גם לתלמידים לחוש רגשות חיוביים בהקשר לפעולת הלמידה ולתוכנה

רגשות של מורות בכיתה ומשמעותם עבור תלמידים

במאמר זה מוצג דגם, שמסביר את ההשפעה של רגשות מורות ומורים על תלמידים. בנוסף להעברה הישירה והעקיפה של רגשות, שהוזכרו במאמר הקודם, בוחן הדגם המוצג במאמר זה גם את ההשפעה החוזרת של תגובת התלמידים על רגשות המורה. מחברות המאמר מציעות להוסיף דגם תיאורטי זה למחקר על אודות האקלים הרגשי בכיתה

הקשר החמקמק בין רגשות מורים הקשורים להוראה, מוטיבציה, וויסות עצמי; לבין הישגי התלמידים

The elusive links between teachers’ teaching-related emotions, motivations, and self-regulation and students’ educational outcomes

מאמר זה, שהתפרסם בשנת 2021, סקר את מצב המחקר אודות רגשות של מורות ומורים, והקשר שלהם להישגי תלמידים. לדברי לאורמן ובאטלר – מחברות המאמר- פסיכולוגים וחוקרים חינוכיים מיקדו את מבטם בתחושות וברגשות של תלמידים, ומיעטו לעסוק בהיבטים אלו בקרב מורות ומורים. רק בעשור האחרון, לטענתן, ניתן לראות עניין מחקרי גובר ברגשות של מורות ומורים, המתעוררים אגב העשייה החינוכית.

המחקרים בנושאים אלו מעידים על מרכזיותם של רגשות בכל היבטי ההוראה. רגשות נקשרים לשביעות הרצון של מורות ומורים מתפקידם, לאסטרטגיות ההוראה שהם מפעילים, לתהליך קבלת ההחלטות שלהם, לטעם בגינו פנו למקצוע ההוראה מלכתחילה, ולמחויבותם להוראה ומעורבותם בעבודת בית הספר. מרכזיות זו מובילה חוקרים להניח, אם כן, שלרגשות שמורות ומורים חווים בהקשר של עשייתם החינוכית, יש השלכה משמעותית על התלמידים ועל הישגיהם. אלא שהקשר הזה – בין רגשות של מורות ומורים ובין הישגי תלמידים – הוא חמקמק (Elusive) ועדיין אינו מוגדר היטב במחקר.

המחברות מציינות שני נתיבים מרכזיים הידועים כיום ודרכם רגשות שמורות ומורים חווים מועברים לתלמידים. נתיב אחד הוא הנתיב העקיף (Indirect): התלמידים חווים את התוצאות של רגשות המורות והמורים דרך עבודתם. ככל שחוויית מורות ומורים חיובית יותר, כך סביר שאמונתם ביכולתם גוברת, יכולתם לנקוט בשיטות הוראה מיטביות גוברת, והם מסוגלים להתמודד עם האתגרים הניצבים בפניהם בצורה מיטבית.

הנתיב השני להעברת רגשות ממורה לתלמיד הוא הנתיב הישיר, המכונה לעתים גם הדבקה רגשית (Emotion Contagion). מורות ומורים שחווים רגשות חיוביים, עשויים "להדביק" תלמידים בהתלהבותם כלפי נושאי הלימוד, ולעורר רגשות חיוביים בכיתה. כך הדבר, כמובן, גם ביחס לרגשות שליליים.

יחד עם זאת, המחקר האמפירי המועט יחסית, הקיים ביחס לנתיבים אלו, לא מעלה מסקנות חד-משמעיות לגבי השפעותיהם על הישגי תלמידים. מחקרים מסוימים מצאו מתאם בין רגשות מורות ומורים להישגי תלמידים, בעוד מחקרים אחרים לא איתרו השפעה שכזו. הכותבות מבקשות לבאר תוצאות לא עקביות אלו. בין היתר, הן מציינות כי חלק משמעותי מתפקודם של מורות ומורים כולל הסדרה-עצמית (Self Regulation) של רגשותיהם, בבואם ללמד. אולם ההגדרה של האופן שבו מורות ומורים מאפשרים לרגשותיהם להשפיע על עשייתם נותרה עמומה ומשתנה ממחקר למחקר. מורכבות זו מייצרת צורך, לדעת מחברות הסקירה, להעמיק גם בעיבוד המסגרת התיאורטית, המסבירה את השפעת רגשות מורות על עשייתן, וגם להרחיב את המחקר האמפירי, שבוחן את ההשפעה של רגשות בפועל.

רגשות של מורות בכיתה ומשמעותם עבור תלמידים

Teacher emotions in the classroom and their implications for students

במאמר שפורסם בשנת 2021, בכתב עת אקדמי העוסק בהיבטים פסיכולוגיים של חינוך, ביקשו החוקרות פרנצל, דניאל ובוריץ', לבסס מסגרת רעיונית ומושגית המסבירה את הקשר בין רגשות של מורות ומורים, לבין הישגי התלמידים.

החוקרות הציעו דגם המבוסס על תורת ההערכה (appraisal theory), הכולל שלושה מנגנונים פסיכולוגיים המתרחשים בין מורה לתלמיד:

(1) העברה ישירה בין רגשות המורה לרגשות התלמיד (Direct transmission effect) – על פי גישה זו, האופן הבלתי אמצעי שבו התלמיד חש את רגשות המורה משפיע עליו, לעתים באופן של "הדבקה" (Contagion), לטוב ולרע.     

(2) העברת רגשות מתווכת באמצעות התנהגויות בהוראה (Mediated effect). על פי גישה זו, רגשות המורה באות לכדי ביטוי בשורה ארוכה של בחירות ואסטרטגיות בהן היא נוקטת. אלו משפיעות על התלמידים, רגשותיהם והישגיהם.

(3) ההשפעה החוזרת (Recursive effect), כלומר ההשפעה שיש לתגובה של התלמיד כלפי המורה על רגשות המורה.

על פי הדגם המוצע על ידי החוקרות, תלמיד עשוי להגיב להעברה הישירה של הרגשות מהמורה אליו, וכך להשפיע על רגשות המורה. כך גם צפויה להתעורר תגובה של התלמיד להעברת הרגשות המתווכת באמצעות התנהגויות ההוראה, ולהשפיע בתורה על רגשות המורה. ולבסוף ישנה השפעה של הישגי התלמידים על רגשות המורה – או מדויק יותר, האופן שבו המורה והתלמיד מפרשים את הישגיהם מייצר השפעה חוזרת על רגשות המורה. דגם זה חדשני, שכן הוא לוקח בחשבון גם את התגובה של התלמידים לפעולות הננקטות על ידי המורה בהקשר הרגשי.

על בסיס דגם זה סוקרות החוקרות שורה של מחקרים אמפיריים שנעשו על הקשר בין רגשות מורות והישגי תלמידים. בין היתר, מוצגים מחקרים המראים את הקשר בין הנאה של מורות ומורים מהוראה, לבין עלייה בהערכת התלמידים את אותם המורות והמורים וירידה בבעיות משמעת בשיעורים שלהם. כך גם ביחס לרגשות שליליים: מחקרים מצאו קשר בין רמות גבוהות של כעס וחרדה אצל מורות ומורים, ובין מעורבות נמוכה של תלמידים בלמידה. אולם, באותה מידה, הן מציינות, נמצאו גם מחקרים, שלא איתרו כל קשר בין רגשות המורה לבין הישגי התלמידים או רגשותיהם.

החוקרות מסבירות פער זה בהסתמכות יתרה של המחקרים האמפיריים על דיווח עצמי של רגשות המורות והמורים. כמו כן, הן מציעות לכלול את הדגם המורכב, שכולל גם את ההשפעה החוזרת של רגשות התלמידים על המורות והמורים, במחקרים עתידיים. כך לדעתן, ניתן יהיה ליצור תמונה מורכבת יותר, ומדויקת יותר, של האקלים הרגשי בכיתה.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר