הסקירה היומית 6.2.22

כיצד פדגוגיה רלוונטית תרבות משפיעה לטובה על הישגי תלמידות ותלמידים?

השתתפו בכתיבת הסקירה: בושריאן, ע., קפלן, ר., בוברובסקי, ע.

פדגוגיה רלוונטית תרבות (Cultural relevant pedagogy), אשר הוצגה בעבר בסקירה יומית של לשכת המדען הראשי, מבוססת על 3 עקרונות: ציפיה מהתלמידים להביא לכדי ביטוי את תרבותם ואישיותם, היכרות עם תרבות התלמידים כמשאב חיובי להצלחתם, וראייה ביקורתית של החברה, ביחס להטיות ולאפליה מהם עלולים התלמידים לסבול. 

הסקירה היומית של לשכת המדען הראשי מציגה שני מחקרים אשר בוחנים את ההשפעה שיש לגישה פדגוגית זו על הישגי תלמידים. המחקר הראשון בוחן את היעילות של פדגוגיה רלוונטית תרבות, תוך בחינת המתאם בין דיווח תלמידים על שימוש במאפיינים שונים שלה, לבין הערכתם העצמית את הישגיהם הלימודיים והיבטים נוספים של בית הספר. המחקר השני בוחן את הקשר בין פדגוגיה רלוונטית תרבות לבין הישגיהם של תלמידים ממוצא לטיני במדינת אריזונה בארה"ב.  

האם פדגוגיה רלוונטית תרבות עובדת? בחינה מנקודת המבט של התלמידים

מחקר בחן את הקשר בין פדגוגיה רלוונטית תרבות על מאפייניה ודגשיה השונים, לבין הישגים לימודיים של תלמידים, תפיסותיהם לגבי התרבות שלהם עצמם ותרבותם של אחרים. נמצא כי פדגוגיה רלוונטית תרבות תורמת להישגים לימודיים ולקשר בין תלמידים ממוצא שונה.

פדגוגיה רלוונטית תרבות באריזונה, והישגיהם של תלמידים ממוצא לטיני

במאמר מוצג מחקר שבחן את האפקטיביות של פדגוגיה רלוונטית תרבות בקידום הישגיהם של תלמידים ממוצא לטיני. נמצא כי מימדים מסויימים באמונות ובהתנהגות של מורים הקשורים בפדגוגיה רלוונטית תרבות אכן אפקטיביים בקידום הישגי התלמידים

האם פדגוגיה רלוונטית תרבות עובדת? בחינה מנקודת המבט של התלמידים

Does Culturally Relevant Teaching Work? An Examination From Student Perspectives

פדגוגיה רלוונטית תרבות (Cultural relevant pedagogy) מבוססת על 3 עקרונות: ציפיה מהתלמידים להביא לכדי ביטוי את תרבותם ואישיותם, היכרות עם תרבות התלמידים כמשאב חיובי להצלחתם, וביקורתיות (כחלק ממהלך השיעור) להטיות ולאפליה מהם עשויים התלמידים לסבול. גישה זו מובילה להבניית ידע בתהליך הלימודי, כחלופה למסירת ידע קיים בשיטות לימוד מסורתיות. למרות מספר רב של מקרי בוחן המדגימים אנקדוטלית את האפקטיביות של פדגוגיה רלוונטית תרבות, לא קיימים מחקרים בעלי מערך מחקר כמותני המדגימים את האפקטיביות הזו. 

במאמר הנוכחי מתואר מחקר שבחן את האפקטיביות של פדגוגיה רלוונטית תרבות מתוך נקודת המבט של התלמידים. שאלת המחקר הייתה כיצד תפיסת התלמידים את האקלים הבית ספרי, ואת תמיכתו של בית הספר במגוון תרבותי, מתקשרת עם ההישגים של התלמידים, ועם תפיסותיהם לגבי תלמידים ממוצא שונה משלהם. 315 תלמידים (אשר ייצגו בהתאמה את הקבוצות האתניות המרכזיות בארה"ב) בכיתה י"ב השתתפו במחקר על ידי מילוי סקר אינטרנטי.

ממצאים מרכזיים:

•    אקלים תומך מגוון ופדגוגיה רלוונטית תרבות נמצאו כתורמים להישגים אקדמיים (על פי הדיווח העצמי של התלמידים).

•    השימוש בדרכי הוראה המבנות ידע תוך כדי תהליך הלמידה נמצא כתורם לתחושת שייכות של התלמידים לבית הספר, וכמגביר עניין בלימודים. 

•    תפיסה של למידה המקדמת ביקורתיות נמצאה בקשר שלילי עם תחושת שייכות. במילים אחרות ככל שהמורים עודדו יותר חשיבה ביקורתית בתחום האתני, התלמידים חשו פחות שייכות לבית הספר.

•    תלמידים שדיווחו כי המורים שלהם נוקטים בהוראה המגיבה לתרבות, וכן תלמידים שדיווחו על כך שמוריהם נוקטים גישה המקדמת הבנה ביקורתית של המבנים החברתיים, דווחו גם על נטייה רבה יותר לחקור ולהעמיק בזהות האתנית שלהם וכן מחויבות רבה יותר לזהות האתנית שלהם.

•    תלמידים שדיווחו כי המורים שלהם נוקטים שיטות למידה התומכות בהבניית ידע בתהליך הלימודי, וכן תלמידים שדיווחו על כך שהמורים נוקטים בגישה התומכת בקשר בין תלמידים ממוצא אתני שונה, דווחו גם על מידת נוחות רבה יותר בקשר עם תלמידים ממוצא אתני שונה. 

פדגוגיה רלוונטית תרבות באריזונה, והישגיהם של תלמידים ממוצא לטיני

Culturally Responsive Pedagogies in Arizona and Latino Students’ Achievement

על מנת לאסוף ראיות אמפיריות חזקות לגבי האפקטיביות של פדגוגיה רלוונטית תרבות, נבחן הקשר בין שימוש של מורים בפדגוגיה רלוונטית תרבות (על מימדיה השונים), לבין יכולותיהם של תלמידים ממוצא לטיני בתחום הקריאה באריזונה ארה"ב. כן נבחנו תפיסותיהם של התלמידים לגבי אפליה שהם נתקלו בה, הזהות האתנית שלהם והיכולת הלימודית שלהם. 

על מנת לכמת את השימוש של מורים בפדגוגיה רלוונטית תרבות התמקדה עורכת המחקר, בשני מימדים: אמונות המורים והתנהגות המורים. אמונות הקשורות בפדגוגיה רלוונטית תרבות הן, למשל, ציפיות גבוהות מתלמידים ממוצא לטיני, היכרות עם התרבות הלטינית וראייתה כמשאב התורם להצלחת התלמידים, מודעות ביקורתית להטיות כנגד תלמידים אלו ועוד. התנהגויות הקשורות לפדגוגיה רלוונטית תרבות הן, למשל, שימוש בהערכה מעצבת כדי לבחור את דרכי הלימוד, הנחיית התלמידים לראיין את בני משפחותיהם וללמוד מהם, הכללת חומר על המדיניות המשפיעה על הקהילה הלטינית בשיעורים, או לימוד בשפה הספרדית.

במחקר נכללו 16 מורים שמילאו שאלון, העוסק באמונות והתנהגויות הקשורות בפדגוגיה רלוונטית תרבות. לופז מציינת, עם זאת, שייתכן שהייתה הטיית בחירה של המורים, מכיוון שרבים מבין המורים שהוצע להם להשתתף במחקר לא הסכימו לעשות זאת. מבין המורים שהשתתפו במחקר 14 היו דוברי השפה הספרדית כשפה שניה. לאחר מכן נבחנו 244 תלמידים (של מורים אלו) במבחן הבוחן את יכולת הקריאה ומילאו שאלונים לגבי משתני התוצאה האחרים. ממצאי המחקר הם:

    אמונות המורים לגבי התפקיד החיובי של הוראת השפה הספרדית, משאבי הידע הקיימים בתרבות הלטינית, והמודעות הביקורתית שלהם למאפיינים מבניים המקשים על תלמידים ממוצא לטיני, היו מקושרים עם הישגים גבוהים יותר של תלמידים אלו בתחום הקריאה.

    מבין התנהגויות הקשורות בפדגוגיה רלוונטית תרבות, שימוש בהערכה מעצבת תרם באופן המשמעותי ביותר להישגים גבוהים יותר של התלמידים בתחום הקריאה. 

כותבת המאמר מסכמת כי למרות מגבלות לא מעטות של המחקר, עדיין ממצאיו מצביעים על התפקיד המשמעותי שיש לפדגוגיה רלוונטית תרבות, ובמיוחד לציפיות המורים מתלמידים ממוצא לטיני. לטענתה, מעצבי מדיניות צריכים לשקול קידום תכניות לפדגוגיה רלוונטית תרבות בבתי הספר. מחקר נוסף נדרש על מנת לאמת את יעילות הפדגוגיה הרלוונטית תרבות, וללמוד עוד על מה הופך אותה ליעילה.  

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר