13.09.2022

כיצד עשויה הנהלת בית הספר לתרום לעיצוב האקלים הבית ספרי וטיובו?

השתתפו בכתיבת הסקירה: בושריאן, ע., ליטמנוביץ, ע., בוברובסקי, ע.

האקלים הבית-ספרי ומערכות היחסים בתוך הצוות החינוכי משפיעים באופן ישיר על שלומותם של נשות ואנשי הצוות, על תפקודם בעבודה, ועל ההשכלה המוענקת לתלמידים. להנהלה בבית הספר יש תפקיד מפתח בעיצוב אקלים מיטבי ובשימורו. הסקירה היומית של לשכת המדענית הראשית נוגעת היום בנושא זה באמצעות שני מאמרים: המחקר הראשון עסק בקשרים בין ההשפעה של מנהלות ומנהלים של בתי ספר לבין אקלים בית ספרי. המאמר השני בחן גישה כוללנית לקידום השלומות של סגל בית הספר המבוססת על ארבעה עקרונות, ומציג כלי אבחון לאיתור נקודות חוזק וחולשה בדינאמיקה הבית ספרית בהתאם לעקרונות אלו.

השפעת המנהל: זרז לקידום אקלים בית ספרי חיובי

המחקר בחן את הקשר בין השפעה של מנהלות ומנהלי בתי ספר (Principal Influence) לבין אקלים בית ספרי (Organizational Climate). נמצא כי השפעה חיובית של מנהלות ומנהלי בתי ספר מתואמת עם אקלים בית ספרי חיובי יותר הכולל פגיעות ארגונית נמוכה יותר, מנהיגות קולגיאלית גבוהה יותר, התנהגות מקצועית של צוות בית הספר והישגיות.

גישה כלל בית ספרית לקידום שלומות הסגל

במאמר מוצגת ונבחנת גישת "שלומות צוות בית הספר" לקידום השלומות של סגל בית הספר. גישה זו מבוססת על ארבעה עקרונות: מערכות יחסים אכפתיות ותומכות, אקלים בית ספרי בריא, תמיכה בשלומות הסגל, ועירוב הסגל בקבלת ההחלטות. נמצא כי בבתי ספר המיישמים עקרונות אלו בעבודת בית הספר אנשי הסגל חווים פחות לחץ וחרדה, פחות תסמינים של דיכאון, ובנוסף – תחושה גבוהה יותר של סיפוק בעבודה.

השפעת המנהל: זרז לקידום אקלים בית ספרי חיובי

Principal Influence: A Catalyst for Positive School Climate

אקלים בית ספרי נוגע לתחושה של כל פרט הפועל בבית הספר ביחס לפרטים האחרים, וכן לאווירה הכללית בבית הספר. הוא מורכב ממכלול של מאפיינים פיזיים ומהתנהגויות של כלל המשתתפים בקהילת בית הספר – מורות ומורים, תלמידים והורים. מחקרים מראים שאקלים בית ספר חיובי מתואם עם חוויה חיובית יותר ושלומות רבה יותר של סגל בית הספר בעבודתם, עם אמון רב יותר מצד ההורים, ועם עלייה בהישגי תלמידים. במאמר שלפנינו בוחנים סמית' ושותפיו לכתיבה את המתאם הדו-כיווני, בין מנהל או מנהלת שלהם השפעה מיטיבה על סגל בית הספר, לבין האקלים הכללי בבית הספר.  

על מנת לבחון את הקשרים המורכבים בין אקלים בית הספר והשפעת המנהלת או המנהל, בחנו סמית' ועמיתיו יותר מאלפיים נשות ואנשי סגל, ב-112 בתי ספר יסודיים, הממוקמים ב-10 מחוזות חינוך שונים ברחבי דרום ומערב ארצות הברית. בחירת בתי הספר לא הייתה אקראית, אולם בתי הספר שנבחרו מהווים דגימה מייצגת של בתי ספר יסודיים עירוניים, כפריים או כאלו הממקומים בפרברים. בכל אחד מבתי ספר אלו, העבירו החוקרים סקר שבחן את התפיסה של הסגל לגבי השפעת המנהלת או המנהל, ואת תפיסת הסגל לגבי האקלים הבית ספרי. 

בחינת השפעתם של מנהלות ומנהלים (Principal Influence) נעשתה על בסיס דגם מבוסס אמפירית, המורכב מעשרה מאפיינים שנמצאו קשורים בהתחייבות של אנשים לאדם אחר או לארגון: חיבה בין חברי הצוות (liking) – אנשים נוטים לחבב את הדומים להם או אנשים שמפגינים כלפיהם חיבה; הדדיות (reciprocity) – אנשים נוטים לגמול לאחרים בחיבה; מחויבות ועקביות – אנשים ממלאים מחויבויות כתובות, ציבוריות והתנדבותיות; השפעה חברתית (social proof) – אנשים נוטים ללכת בעקבות הדומים להם; סמכות (authority) – אנשים נוטים לפנות למומחים המעמידים לרשותם קיצורי דרך לקבלת החלטות מבוססות ידע; נדירות (scarcity) – אנשים נוטים להעריך את מה שאיננו שכיח; אמון (Trust); הוגנות (fairness); מסוגלות עצמית (self-efficacy) ואופטימיות (optimism). 

בחינת האקלים בבית הספר (Organizational Climate) הורכבה מארבעה גורמים, שנמדדו בנפרד זה מזה: 

1. פגיעות ארגונית (institutional vulnerability).

2. מנהיגות קולגיאלית (collegial leadership)

3. התנהלות מקצועית בקרב הצוות, הן כלפי עמיתים, הן כלפי תלמידים (professional teacher behavior).

4. הישגיות (achievement press).

בנוסף, נאספו נתונים מנהליים על כל בית ספר שכללו את גודלו, ואת הרקע החברתי-כלכלי של אוכלוסיית התלמידים אותה בית ספר משרת.  

בחינה של המתאמים בין השפעת המנהלת או המנהל, ואקלים בית הספר, כפי שהוא נתפס על ידי סגל בית הספר, הראתה כי בבתי ספר שבהם המנהלים נתפסו כמשפיעים יותר, היה אקלים בית ספר חיובי יותר בכל ארבעת ההבטים שנמדדו. המתאם עם מנהיגות קולגיאלית היה כמעט מלא (0.968); המתאם עם התנהגות מקצועית של מורים ועם הישגיות היה חיובי וחזק (0.573, ו-0.585 בהתאמה); והמתאם עם פגיעות ארגונית היה שלילי ובינוני–חלש בלבד (0.219-), אולם מובהק סטטיסטית. 

במילים אחרות מממצאי המחקר מעניקים ביסוס לטענה כי מנהיגות בית ספרית חיובית נמצאת בקשר חזק עם אקלים בית ספרי. ממצאים אלו נותרים בעינם גם כאשר לוקחים בחשבון את הרקע החברתי-כלכלי של תלמידי בית הספר ואת גודלו. סמית' ושותפיו לכתיבה מסכמים באמרם כי מנהלות ומנהלים, המקדישים הפועלים כדי לתמוך בבעלי העניין בבית הספר ובסביבתו, ובטיפוח אקלים בית ספרי מיטיב, הם זרזים חשובים להצלחתו החינוכית והאקדמית של בית הספר.

גישה כלל בית ספרית לקידום שלומות הסגל

A Whole-School Approach to Promoting Staff Wellbeing

היחסים בתוך סגל בית הספר, והקהילה המקצועית שנוצרת בו משפיעים באופן ישיר על שלומותם של מורות ומורים ועל תפקודם, ובאופן עקיף – גם על שלומות התלמידים והישגיהם. כמו במערכות חברתיות אחרות, גם בבית הספר השלב הראשון בדרך לטיוב יחסים וקשרי קהילה הוא זיהוי נקודות החולשה ונקודות החוזק. לשם איתור וזיהוי נקודות חוזק וחולשה בקהילה הבית ספרית, יש צורך במסגרת תיאורטית המפרטת את מאפייניה ועקרונותיה של קהילת בית ספר תקינה. נוסף על כך, יש צורך בכלי יישומי המאפשר הערכה של קהילת בית הספר והערכה על בסיס אותה מסגרת תיאורטית. 

במאמר שלפנינו בוחנים לסטר ושותפיו לכתיבה כלי להערכה כלל בית ספרית של שלומות הסגל ((Whole-School Staff Wellbeing. כלי זה כולל מגוון מחוונים לסביבה בית ספרית תומכת ומיטיבה. בהמשך, בוחנים המחברים אם הכלי יכול להעריך היטב את שלומות סגל בית הספר. נוסף על כך, הם בוחנים כיצד הסביבה הבית ספרית משפיעה על בעלי תפקידים שונים, וכן על בעלי מאפיינים אישיותיים שונים בבית הספר.

מסגרת החשיבה אותה אימצו לסטר ועמיתיו, ושעל בסיסה הם פיתחו את כלי ההערכה שלהם, מציגה ארבעה מאפיינים של קהילה בית-ספרית תקינה: 

1. מערכות יחסים אכפתיות ותומכות, במסגרתן חשים נשות ואנשי הסגל כבוד והערכה, ומקבלים סיוע במידת הצורך.

2. אקלים בית ספרי בריא במסגרתו מטרות בית הספר מנוסחות היטב ומשותפות לכולם וקיימת תמיכה להשגתן.

3. רווחה נפשית של הסגל ותמיכה ברווחה זו. 

4. מעורבות משמעותית ובעלת השפעה של הסגל בקבלת ההחלטות בבית הספר.

כל המאפיינים צריכים להיות משותפים לכלל הקהילה הבית ספרית – הורים, נשות ואנשי סגל חינוכי ותלמידים. כלי המדידה שפיתחו מחברי המאמר הוא שאלון שמיועד להעברה בקרב הסגל בבית הספר. השאלון כולל 52 פריטים, שבוחנים את ארבעת המאפיינים שהוזכרו לעיל.  

במסגרת מחקר זה, העבירו לסטר ועמיתיו את השאלון ל-801 נשות ואנשי סגל של שישה בתי ספר באוסטרליה. כמחצית מהמשתתפים היו מורות ומורים, כ-20% אנשי סגל בעמדות ניהול, והשאר אנשי סגל מנהלתי בעמדות שונות. בנוסף לשאלון זה, התבקשו הצוותים שהשתתפו במחקר למלא גם שאלונים שעסקו בשלומותם ובחוסן שלהם, וכן במידת הלחץ שהם חווים במסגרת עבודתם.    

החוקרים בחנו את הקשרים בין המאפיינים השונים של סביבה בית ספרית תומכת, ובין השלומות של סגל בית הספר. במימד של מערכות היחסים, נמצא כי מערכת יחסית תומכת מצד הנהלת בית הספר וכן בין אנשי הסגל, נמצאה בקשר עם פחות לחץ, דיכאון וחרדה בעבודה. מערכת היחסים עם ההורים והתלמידים, לעומת זאת, לא נמצאה בקשר דומה. 

לגבי המימד של מעורבות הסגל בקבלת החלטות, נמצא כי הן השתתפות פעילה בקבלת החלטות, הן תמיכה בדיעבד בהחלטות, מתואמת עם רמות נמוכות של תחושות לחץ ודיכאון של המשיבות והמשיבים. שלא במפתיע, תמיכה בשלומות סגל נמצאה מתואמת על רמות גבוהות יותר של שלומות המשיבות והמשיבים. לבסוף, אקלים בית ספרי חיובי נמצא גם הוא בקשר עם רמות נמוכות של תחושות לחץ, חרדה ודיכאון, וכן עם סיפוק רב יותר מהעבודה – בקרב אנשי הסגל בבית הספר. 

כותבי המחקר מציינים מספר פעולות שבית הספר יכול לבצע על מנת לקדם כל אחד מהמאפיינים של סביבה בית ספרית תומכת כפי שהוגדרו במחקר זה, ובכך לתמוך ברווחה הנפשית של סגל בית הספר. ראשית, פעולות שקשורות לדאגה לרווחה הנפשית ותמיכה בה באופן ישיר. שנית – שיתוף הסגל בקבלת החלטות ועידוד הסגל ליטול חלק בתהליך קבלת ההחלטות. שלישית – מתן כבוד מצד ההנהלה לכל המעורבים בקהילה הבית ספרית, וקידום אינטראקציות חיוביות עם הסגל (לקידום אקלים בית ספרי חיובי). ולבסוף – מתן תמיכה והערכה לסגל בית הספר מצד ההנהלה, וקיומם של יחסים קוליגיאליים תומכים ושל הערכה הדדית (לקידום המימד של מערכות יחסים תומכות.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר