הסקירה היומית 16.12.21

מהו אקלים בית ספרי חיובי ומהו אקלים שלילי?

השתתפו בכתיבת הסקירה: כרמל י., קפלן, ר., בוברובסקי, ע.

אילו מרכיבים באקלים בית הספר עלולים להגביר אלימות בקרב התלמידים, ואילו עשויים למתנה? הסקירה היומית של לשכת המדען הראשי מציגה שני מאמרים בנושא זה. המאמר הראשון מציג עדויות לכך שבתי ספר המעודדים תחרות בין התלמידים עלולים להגביר את הסיכויים לנקוט באלימות. המאמר השני מציג עדויות להשפעה של אקלים בית הספר על התנהגות התלמידים, ומדגיש כי בתי ספר בעלי אקלים שמטפח יחסים בין אישיים הפחיתו את מספר בעיות ההתנהגות של תלמידיהם.

אחרון ועצבני: מיקום יחסי ואלימות בית ספרית

המחקר מצא שמיקומם היחסי של תלמידים מבחינת הישגיהם הלימודיים משפיע על הסיכוי שינקטו באלימות. ככל שהמיקום נמוך יותר, כך הסיכוי לנקוט באלימות הוא רב יותר. אבל בתי ספר שמעודדים שיתוף פעולה עשויים למתן מתאם זה.

.במבחן הזמן: מטא-אנליזה של הקשר בין אקלים בית הספר ובעיות התנהגות

מחקרים מוקדשים בשנים האחרונות לשאלה האם אקלים בית ספר חיובי תורם להפחתת בעיות התנהגות של תלמידים. בסקירה של 13 מחקרים, שהתמשכו על פני פרקי זמן ארוכים יחסית, נמצא כי אקלים בית הספר אכן משפיע על בעיות התנהגות ללא תלות במשתנים אחרים.

אחרון ועצבני: מיקום יחסי ואלימות בית ספרית

Last and furious: Relative position and school violence

איזו השפעה עלולה להיות למיקום היחסי של תלמיד בכיתה, מבחינת הישגיו הלימודיים, על הסיכויים שינקוט באלימות? שאלה זו נבחנה על ידי צוות חוקרים איטלקי, ומסקנותיהם פורסמו בכתב עת לכלכלה התנהגותית.

החוקרים התבססו על נתונים שנלקחו מסקר כלל ארצי שנערך במערכת החינוך האיטלקית, בשנת הלימודים 2015-2014. על בסיס הסקר, מסד הנתונים הקיף את כל תלמידי כיתה י' של אותה שנה – 281,535 תלמידים ותלמידות. בחלקו של הסקר שנגע לאקלים בית הספר נכלל בין היתר דיווח עצמי על נקיטת צורות שונות של אלימות. תלמידים נשאלו האם העליבו, קיללו, החרימו או נקטו אלימות פיזית כלפי עמיתיהם בתקופת הזמן שקדמה למבחן.

נתונים אלו הוצלבו עם הנתונים המינהליים של משרד החינוך האיטלקי. מסד הנתונים המפותח איפשר זיהוי של תשובות כל תלמיד ותלמידה ולהצליב תשובות אלו עם הציונים שהשיגו התלמידים באותה שנה.

החוקרים חילקו את המשיבים על פי כיתותיהם על מנת להעריך את מיקומם היחסי של התלמידים. הסיבה לכך, הסבירו, היא שכיתה היא המקום שבו מתרחשות מרבית האינטראקציות החברתיות במערכת החינוך האיטלקית, ולכן חלוקה זו רלוונטית לבחינת המיקום היחסי של התלמידים. חלוקה נוספת, על פי בתי הספר איפשרה לחוקרים להסיק מסקנות בדבר השפעת אקלים בית הספר על אלימות בית ספרית.

על בסיס נתונים אלו וניתוחם החוקרים קובעים כי למיקום היחסי בכיתה ישנה השפעה על הסיכוי לנקוט אלימות. ככל שהמיקום היחסי בהישגים הלימודיים נמוך יותר, כך הסיכוי לנקוט אלימות  – מילולית או פיזית – רב יותר. אולם, מתברר שלאקלים בית הספר ישנה השפעה על משתנה זה.

בתי ספר שעודדו שיתוף פעולה בין התלמידים והאווירה בהם הייתה פחות תחרותית (על פי הנתונים שנאספו בשאלון האקלים) מיתנו את ההשפעה של המיקום היחסי על הנטייה לנקוט באלימות. בתי ספר שיצרו אקלים של תחרות ואי-שיתוף פעולה העצימו משתנה זה.

.במבחן הזמן: מטא-אנליזה של הקשר בין אקלים בית הספר ובעיות התנהגות

The test of time: A meta-analytic review of the relation between school climate and problem behavior

הקשר בין אקלים בית הספר ובין בעיות התנהגות מתועד במחקר מזה זמן. אקלים בית ספרי עשוי להעצים בעיות התנהגות, כגון אלימות, הפרעות וכיו"ב, ובאותה מידה, אקלים בית ספרי עשוי לשכך אותן.

אך האם השפעה זו משתנה במבחן הזמן? כלומר, האם אקלים בית הספר עשוי להיות גורם שמשפיע על בעיות ההתנהגות של תלמידיו לאורך מספר שנים? ואילו מימדים באקלים בית הספר משפיעים על בעיות ההתנהגות? ולבסוף, האם השפעת אקלים בית הספר תלויה במשתנים נוספים כגון מגדר, מוצא ומעמד?

שאלות אלו נבחנו במטא-אנליזה שסקרה 13 מחקרים אמפיריים שנערכו בבתי ספר, כללו התייחסות לסוגיות של אקלים ובעיות התנהגות, ונמשכו מספר שנים. מהניתוח של החוקרים עולה כי השפעת אקלים בית הספר על בעיות התנהגות מתמתנת מעט אחרי שנתיים שלוש מהפעלת תכניות ההתערבות לשיפור האקלים, אך עדיין נותרת גבוהה יחסית.

בדומה לאנליזה שנעשתה מספר שנים קודם לכן, גם האנליזה הזו מגלה כי אקלים בית הספר משפיע על בעיות התנהגות ללא תלות במשתנים אחרים. או במילים אחרות, אקלים בית הספר משפיע, לטובה או לרעה, על בעיות ההתנהגות של תלמידיו בהתעלם מהיבטי המגדר, מוצא ומעמד.

אקלים בית הספר מאופיין במספר דרכים – יחס לבטיחות, יחס להוראה וללמידה, קשרים בין-אישיים, יחס מוסדי להישגי התלמידים ועוד. מבין המחקרים שנסקרו נמצאו מחקרים התומכים בעיקר בהשפעה של הקשרים הבין-אישיים על בעיות התנהגות. כלומר, בבתי ספר שעודדו יחסים בין אישיים חיוביים בין מורים לתלמידים, ובין תלמידים לתלמידים, היה מיעוט (יחסי) של בעיות התנהגות. המאפיינים האחרים לא נחקרו די על מנת שעורכי האנליזה יסיקו מסקנות.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר