30.05.2023

כיצד ניתן להכשיר צוותי הוראה לקידום דיאלוג איכותי בתהליכים חינוכיים ומה הם התנאים הדרושים לכך?

השתתפו בכתיבת הסקירה: קפלן, ר', הרינג, א', בוברובסקי, ע'.

דיאלוג כתפיסה פדגוגית מאפשר לקיים שיח שיתופי, תהליכי חשיבה ורפלקציה אודות העשייה החינוכית בבית הספר. אולם, מה הם התנאים הנחוצים על מנת להכשיר צוותי הוראה לקידום דיאלוג איכותי בתהליכים חינוכיים? הסקירה היומית של לשכת המדענית הראשית מציגה שני מחקרים שבחנו כיצד ניתן לקדם דיאלוג בתהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של צוותי חינוך.

המאמר הראשון מציע לקדם דיאלוג דרך הכשרת המורות והמורים ולפתח עבורם שלושה ערוצי דיאלוג: דיאלוג מורות-עמיתות, דיאלוג עצמי ודיאלוג מורות-תלמידים. המאמר השני מתמקד בקידום דיאלוג רפלקטיבי בקהילות למידה מקצועיות ובוחן מה הם התנאים הנדרשים לעידוד השתתפות פעילות בדיאלוג זה.

למידת מורות באמצעות דיאלוג: מורות-עמיתות, מורות-תלמידים ומורות עם עצמן

במאמר זה מציעים החוקרים להתבסס רעיונותיו של הוגה הדעות הרוסי מיכאיל בחטין (1895-1975) כבסיס לתהליכי הכשרת מורות ומורים לחינוך דיאלוגי. על בסיס רעיונות אלו הכותבים מציעים לקיים הכשרות למורים ומורות המקדמות שלושה ערוצי דיאלוג: דיאלוג עם מורות עמיתות; דיאלוג עצמי, כלומר התבוננות רפלקטיבית; ודיאלוג עם תלמידים.

קידום דיאלוג רפלקטיבי בקהילות למידה מקצועיות של מורות ומורים

קהילות למידה מקצועיות של מורות ומורים הן מרחב שמתקיים בו דיאלוג רפלקטיבי המעודד בחינה עצמית וקבוצתית של העשייה היומיומית של המורות. מחקר זה בחן מה הם התנאים הנדרשים כדי לעודד השתתפות פעילה בדיאלוג שכזה, ומצא כי יש חשיבות רבה גם לתכנים שעליהם משוחחים וגם לתנאים סביבתיים כמו עומס עבודה ותרבות ארגונית.

למידת מורות באמצעות דיאלוג: מורות-עמיתות, מורות-תלמידים ומורות עם עצמן

Teacher learning through dialogue with colleagues, self and students.

בשנים האחרונות חינוך דיאלוגי מקבל הכרה ומקום גם בזרם המרכזי של החינוך. היישום של מודל זה דורש, לטענת החוקרים, הכשרה מעמיקה ואיכותית של המורות והמורים. הכותבים סבורים כי להכשרת מורות המבוססת על מודל זה יש איכות ייחודית, שכן היא מניעה תהליכים של שכנוע פנימי, וזאת בניגוד לקבלת ידע ממקור חיצוני המועבר באופן סמכותני. למידה שכזו מחייבת לדעתם "מרחב דיאלוגי", כלומר מרחב המעודד את הלומד ואת הלומדת להשתתף, לתרום לשיח ולהבנות את הידע במהלך הלמידה.[1] הכותבים מציעים לראות בכמה רעיונות מרכזיים בפילוסופיה של בחטין את אבני הבניין להכשרת מורות לחינוך דיאלוגי.

הוגה הדעות הרוסי מיכאיל בחטין (1895-1795) ראה בדיאלוג מרכיב יסודי ומהותי של היות אדם. לתפיסתו, כל אמירה של אדם היא תמיד בדיאלוג עם מישהו אחר, גם אם האחר אינו נוכח. בדיאלוג, על פי בחטין, ישנו תמיד "משתתף שלישי", כלומר לא רק מי שמדבר ומי שמקשיב, אלא גם מי שאולי ישמע את הדברים בעתיד או דמות מופשטת המייצגת את "הנורמלי" ואת המקובל.

על בסיס תפיסותיו אלה של בחטין, הכותבים מציעים לקיים הכשרות למורות ומורים המקדמות שלושה ערוצי דיאלוג:

  1. דיאלוג עם מורות-עמיתות.
  2. דיאלוג עם עצמי.
  3. דיאלוג עם תלמידים.

לטענתם, בכל ערוץ כזה עשויה להתקיים למידה דיאלוגית משמעותית, בין היתר בזכות אותו "משתתף שלישי".

  1. דיאלוג עם מורות-עמיתות – דיאלוג כזה עשוי לקדם שינוי אישי אצל המורה בכך שהוא מאפשר לשותפות בו לזהות את ההיגיון הבסיסי מאחורי מחשבותיהן, לאתגר תפיסות קיימות ולשקול שינויים מעשיים. המאמר סוקר תפיסות שונות של למידת עמיתים ומציע כמה פרקטיקות דיאלוגיות:
  • דיאלוג של בירור והערכה – שיטה הבוחנת את הנחות המוצא, בוחנת ומעריכה את הפרקטיקה החינוכית ומאפשרת למורות להבין את הנחות המוצא שלהן עצמן.
  • שיחה לפני ואחרי שיעור – שיחה על התוכנית לשיעור ולאחריו – על מה שקרה בפועל. מאפשרת רפלקציה והעמקה בהבנת הפרקטיקה.
  • צפייה בשיעורים ומשוב מבוסס נתונים – צפייה הדדית בשיעורים הכוללת שיחה לפני השיעור ואחריו וקבלת משוב מבוסס עובדות מעמיתה.
  1. דיאלוג עם עצמי – "רפלקציה בעת הפעולה" היא מרכיב חשוב ליכולת של המורה ללמוד ולהתפתח. הכותבים מציעים דרכים שונות לכך, כמו כתיבת יומן רפלקטיבי. אולם, ישנו גם קושי הטמון בדיאלוג שכזה – הוא דורש משמעת עצמית ולעיתים אינו מרחיב את השיח ואינו מגוון את החשיבה. בכל זאת, לדעת הכותבים מדובר בערוץ חשוב, והם מדגישים את ה"משתתף השלישי" – תוכניות הלימודים או תרבות בית הספר – שמולן המורה תבצע רפלקציה עצמית. ערוץ זה חיוני במיוחד למורות הפועלות במוסד שבו אין סדירויות המעודדות דיאלוג עמיתים.
  2. דיאלוג עם תלמידים – על אף החשיבות של דיאלוג מורה-תלמיד, החוקרים מצביעים על מיעוט מחקר בנושא זה בהקשר של תוכניות לפיתוח מקצועי ועל היעדר כתיבה תיאורטית מספקת על דיאלוג שכזה. דיאלוג מורה-תלמיד אינו שוויוני בבסיסו. עם זאת, דרך תהליכי הערכה והקשבה לתלמידים, המורה עשויה להבין את הצרכים ואת זווית הראייה שלהם ומתוך כך לשפר את דרכי ההוראה. לדיאלוג עם התלמידים חשיבות גם בשינוי היחסים עם תלמיד וביצירת מפגש רב־ממדי ואף שוויוני יותר, אולם לשם כך נדרשים בתהליך זה מוכנות ורצון של המורה.

כל שלושת ערוצי הדיאלוג יחדיו עשויים לתרום רבות לפיתוח וללמידה של מורות ומורים ויכולים להשלים זה את זה. החוקרים ממליצים במיוחד לשים דגש על פיתוח דיאלוג עם תלמידים ועל חיזוקו כחלק מהלמידה ומההכשרה של צוותי חינוך.

 

[1] יצוין כי הכותבים מתייחסים ללמידת מורות כתהליך המתרחש כל העת באופנים שונים. כלומר, מעבר ללמידת המורות המתקיימת במסגרות ייעודיות ופורמליות של פיתוח מקצועי, ישנה גם למידה המתרחשת באופן בלתי־פורמלי בשטח. לתפיסתם, למידה כזו חשובה לא פחות, ואולי אף יותר מזו המתקיימת במסגרות הפורמליות.

קידום דיאלוג רפלקטיבי בקהילות למידה מקצועיות של מורות ומורים

Meeting agenda matters: promoting reflective dialogue in teacher communities

קהילות למידה מקצועיות (Professional Learning Communities, PLC) הן מקור ללמידה ולפיתוח מקצועי בקרב בעלי מקצועות שונים, כמו גם בשדה ההוראה. בקהילות שכאלה עשוי להתקיים דיאלוג רפלקטיבי, כלומר שיח המאפשר למורות לבחון את תפיסותיהן העצמיות ואת מעשיהן בשגרה ולעצבם מחדש דרך המשוב שהן מקבלות בקהילה.

מחקר זה בחן מהם המרכיבים המשפיעים על המוכנות של מורות ומורים להשתתף בדיאלוג רפלקטיבי במסגרת קהילת למידה מקצועית (אשר עשויה להתקיים בבית הספר או במפגשים רחבים יותר, על בסיס מקצוע הלימוד או על בסיס גיל התלמידים). כ־670 מורות ומורים מ־43 בתי ספר שונים השתתפו במחקר והשיבו על שאלונים שבהם העידו על מידת השתתפותם בשיח. בשאלונים נשאלו לגבי מוכנותם להביע את דעתם במפגש; עד כמה הנושא התחבר לעשייתם היומיומית; ועד כמה הגיבו לדברי עמיתים בקהילה. החוקרים אף קיימו כמה ראיונות עם קבוצות מיקוד וערכו תצפיות על מפגשי קהילות הלמידה.

המחקר מצא שמידת ההשתתפות בשיח תלויה באופן ניכר בנושא שעליו משוחחים במפגשים. הנושאים המרכזיים שעוררו רצון לשיח ולהשתתפות ערה היו: מטרות בית הספר, תוכניות לימודים חדשות, ומה עוזר לתלמידים ללמוד. נושא פופולרי נוסף שעלה הוא ניהול כיתה ובכלל זה התמודדות עם נושאים חברתיים ועם ענייני משמעת בכיתה.

עוד מצאו החוקרים כי עומס העבודה של המורות והמורים הוא גורם המפחית מוכנות להשתתף בשיח שכזה. לטענתם, אם מבקשים לעודד מורות ומורים להשתתף בשיח, יש למצוא דרכים להקל את העומס שהם חווים. עוד נמצא כי יש חשיבות למאפיינים מוסדיים, כלומר הסיכוי לקיים קהילות למידה מקצועיות מבוססות דיאלוג רפלקטיבי גובר בבתי ספר שבהם יש תרבות של שיתוף פעולה וסדירויות ארגוניות קבועות המבוססות על סובלנות לדעות שונות.

 

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר