הסקירה היומית 4.1.22

אילו פעולות מסייעות להוביל בית ספר להצלחה?

השתתפו בכתיבת הסקירה: כרמל, י., קפלן, ר., בוברובסקי, ע.

מהן הדרכים בהן מנהל בית ספר משפיע על בית ספרו, ומוביל אותו להצלחה? שאלה זו נמצאת בבסיסו של "הפרויקט הבינלאומי למנהלי בתי ספר מצליחים" (International Succesful School Princiapals Project – ISSPP). הסקירה היומית של לשכת המדען הראשי מציגה שני מחקרים עדכניים מתוך פרויקט זה. המחקר הראשון, אשר נערך בישראל, בחן מה הן פעולות הניהול האפקטיביות אשר מובילות לשינוי, והציע את מודל "בית הספר והמנהל המצליח (SSP)", שמניח שלושה עקרונות המשפיעים זה על זה בצורה מעגלית. המחקר השני, מאוסטרליה, מציע את המודל "מנהיגות בתוך הקשר", כדי לבחון את האופן שהמנהל פועל בתוך ההקשר המערכתי, החברתי והקהילתי שסובב אותו.

בתי ספר מוצלחים, בינוניים ותת משיגים בישראל: מודל מפָרֶש

על בסיס מחקרים ב-20 בתי ספר בישראל, מציעות החוקרות דגם מפרש לפעולות ניהול אפקטיביות, המובילות לשינוי. על פי המודל המעגלי, ארגון ההוראה וארגון הלמידה בבית הספר משפיעות על ההתנהגות של שחקנים בבית הספר; ההתנהגות הזו מכוננת בפועל סדרי עדיפויות וסולם ערכי; ואלו בתורם משפיעים על מידת הלגיטימיות של ארגון ההוראה והלמידה.

ליצור בתי ספר מצליחים וייחודיים: מנהיגות, הקשר וחשיבה מערכתית

"מנהיגות בתוך הקשר" הוא שם המודל לניתוח מנהיגות חינוכית אשר מוצע במאמר זה. על פי מודל זה, פעולותיו של מנהל צריכות להיערך בתוך ההקשרים החברתיים, התרבותיים והכלכליים בהם נטוע בית הספר, ולהיות מותאמות להם. מנהל עשוי להצליח לבטא את רעיונותיו ותפיסותיו לגבי בית הספר, אם יצליח לנווט ולתווך אותם בתוך מערך הלחצים האירגוני והכללי הפועל על מערכת החינוך ואם יצליח לתווך את עמדותיו לקהילת בית הספר, לאור ההקשרים והלחצים הללו.

בתי ספר מוצלחים, בינוניים ותת משיגים בישראל: מודל מפָרֶש

Successful, coasting and low-performing school principals in Israel: an explanatory model

בשנת 2001, ייסד פרופ' דיי מאוניברסיטת נוטינגהם הבריטית, את הפרויקט הבינלאומי למנהלי בתי ספר מצליחים (International Succesful School Princiapals Project – ISSPP). הפרויקט מבוסס על רשת של חוקרים, שכעת מתפרשת על פני 27 מדינות, אשר עוסקים במשימה של בחינת מאפייניהם של מנהלי בתי ספר מצליחים, במדינותיהם. ישראל משתתפת במיזם מאז שנת 2008, ומי שמובילה את המחקר בישראל היא פרופ' דורית טובין, מאוניברסיטת בן-גוריון שבנגב.

במאמר זה מסכמת פרופ' טובין, יחד עם ד"ר טלמור פרחי, 13 שנים של מחקר שהתבצע בישראל במסגרת הפרויקט, וכ-20 מאמרים שפורסמו בהקשרו.[1] 13 מהמחקרים התבצעו בבתי ספר שדורגו גבוה במבחני המיצ"ב של משרד החינוך, 3 בבתי ספר בינוניים במדד זה, ו-4 בבתי ספר שדורגו בעשירון התחתון במדד זה.[2]

גישת המחקר הייתה מוסדית. כלומר, ממצאי 20 המחקרים סווגו לא רק לפי תכונות המנהל ופעולותיו, אלא תוך ניסיון לאתר את ההשפעה המוסדית של פעולות המנהל. הממצא הבולט מבתי הספר שהוגדרו כמצליחים, היא כי השפעת המנהל על הישגי התלמידים בבית הספר ועל אקלים בית הספר היא משמעותית מאד, גם אם לא ישירה (אלא משפיעה על תנאים שונים בבית הספר וכך, בעקיפין משפיעה על הישגים ואקלים).

מנהלי בתי ספר מצליחים הפגינו ארבע פרקטיקות של מנהיגות: 1) התווית חזון, והנחייה כיצד לממשו; 2) התמקדות בפיתוח אנושי ומקצועי; 3) עיצוב של הארגון הבית ספרי ו-4) ניהול ההוראה ותכניות הלימודים. אולם, השאלה נותרה פתוחה: אילו מהפרקטיקות האלו חשובה יותר? במה יש להתמקד?

השאלה מתחדדת לאור העובדה שבקרב בתי ספר בינוניים ותת משיגים שנותחו במחקרים נמצאו מנהלים שהתוו חזון ברור, ויצרו הנחיות ליישומו, ללא תרומה משמעותית להישגי בית הספר. המחקרים מעידים כי בבתי ספר אלו החזון שהתווה המנהל לא הצליח לשנות סדירויות בית ספריות קיימות. כלומר, סדירויות אלו, שקדמו לעתים לניסיונות המנהל להוביל שינוי, הכתיבו בסופו של דבר את התנהלות בית הספר. בבתי הספר התת משיגים ניכרה גם הקצאת משאבים לא יעילה: לעתים שני מנהלי מגמה למגמה אחת, ולעתים קרובות מחסור במשאבים לימודיים פיזיים כגון מחשבים.

ניתוח זה הוביל את החוקרות להציע מודל אותו הן מכנות "מודל בית הספר והמנהל המצליח" (Successful School andPrincipal Model – SSP). המודל כולל שלוש קביעות, אשר משפיעות אחת על השנייה באופן מעגלי.

על פי טובין ופרחי, הבנייה אירגונית משפיעה על ההתנהגות בתוך הארגון. ההתנהגות בתוך הארגון מקבעת סדרי עדיפויות וסולם ערכים מוביל. סולם הערכים המוביל מייצר לגיטימציה לצורות התנהגות מסוימות, התומכות בהבנייה האירגונית.

הבנייה אירגונית, על פי החוקרות, מתקיימת בשני מוקדים עיקריים: 1) אירגון הזמן בבית הספר, לרבות הזמן שבו מתקיימות ישיבות המורים והפיתוח המקצועי, ו-2) עיצוב האופן שבו מתבצעת ההסללה (Tracking) בבית הספר, תוך שאיפה לאפשר לכל תלמיד את מימוש הפוטנציאל שלו.

ההתנהגות בתוך הארגון מושפעת מאד מהמנהל, בעיקר בדרך של דוגמה אישית. בין היתר מדגישות טובין ופרחי את החשיבות של עמידת המנהל בעקרונות שהוא עצמו מתווה. ההקפדה האישית של המנהל על ביצוע הנחיות אירגוניות , והאופן בו הוא מתגמל מורים ומנהלי ביניים על פי אמות מידה שקופות (ולא על בסיס נאמנות למנהל, לדוגמה) חושפת, בצורה טובה יותר מכל דבר אחר, את הערכים שהוא מבקש להנחיל לאירגון.

סולם הערכים שמורים ותלמידים מפרשים כסולם הערכים הממשי של המנהל, הוא שמשפיע על התנהגויות שונות באירגון, ועל הלגיטימציה להתנהגויות אלו. וכאן גם מושלם המעגל, שכן סולם הערכים משפיע על ההבנייה האירגונית, ומימוש תכניות המנהל לשינויה.

מנהלים מוצלחים, על פי טובין ופרחי, הם אלו שמודעים לתהליך זה ולהשפעה שיש להתנהגותם, התבטאויותיהם ומעשיהם על סגל ההוראה. על בסיס מודעות זו, ניתן לעצב את בית הספר ולהובילו לשינוי חיובי.

[1] חלק מהמחקרים במסגרת הפרויקט זכו בתמיכת לשכת המדען הראשי במשרד החינוך, האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים ו/או תכנית אבני ראשה.

[2] הערכת הישגי בית הספר על פי מבחני המיצ"ב כוללת שני פרמטרים מרכזיים: 1) הישגים במבחנים העיוניים, ו-2) מדד אקלים בית הספר.

ליצור בתי ספר מצליחים וייחודיים: מנהיגות, הקשר וחשיבה מערכתית

Creating successful and unique schools: leadership, context and systems thinking perspectives

קבוצת חוקרים אוסטרלית בחנה שני מקרי בוחן של מנהיגות בית ספרית של מנהלים. המחקר, שנעשה כחלק מהפרוייקט הבינלאומי למנהלי בתי ספר מצליחים (International Succesful School Princiapals Project – ISSPP), מציע לראות בשני מקרי מבחן אלו דוגמה למודל של "מנהיגות בתוך הקשר".

המודל "מנהיגות בתוך הקשר" מתבסס על הנחת המוצא כי המעשה החינוכי אינו מתקיים בחלל ריק. יתרה מכך, חינוך נעשה בתוך מערכת של לחצים חיצוניים למערכת החינוך, ובתוכה. מ"בחוץ", ניתן למנות השפעות חברתיות-תרבותיות, פוליטיות, כלכליות וטכנולוגיות. מתוך המערכת ניתן לכלול את קווי המדיניות של מערכת החינוך, שיטת ההערכה של בית הספר וכיו"ב. בתוך בית הספר מדובר במערכת "אקולוגית" של יחסי גומלין בין צוות ההוראה לעצמו, לתלמידים, למשפחות, לקהילה שבה מתקיים בית הספר וכן למערכות חברתיות נוספות שמשפיעות על בית הספר (כדוגמת הכנסייה וכיו"ב). המודל הזה מתואר בשירטוט המובא במאמר (ראו מטה).

אל תוך ההקשר הזה "נזרק" כביכול המנהל או המנהלת, אשר מביאים עמם את המטען האישי שלהם, מערכת הערכים שלהם, ההיסטוריה המקצועית ויכולותיהם. שני אלו יחד מייצרים את מודל "מנהיגות בתוך הקשר".

במקרה בוחן אחד מוצג מנהל בבית ספר יסודי קתולי, אשר מוצא עצמו מתמודד במערכת מרובת משתנים, לרבות הכנסייה המלווה את בית הספר ואת תכניות הלימוד, וכן הפיקוח של משרד החינוך האוסטרלי, משפחות התלמידים ועוד. המנהל נדרש להוביל תהליך שינוי דרמטי בתכניות הלימודים ובהכשרה המקצועית של המורים כדי לשפר את הישגי התלמידים, ולעשות כל זאת תוך התאמה רעיונית ואידיאולוגית למאפיינים הקתוליים של בית הספר.

במקרה השני מוצגת מנהלת בית ספר תיכון בקהילה עירונית. בין בית הספר התיכון ובין הקהילה נוצר בעבר משבר אמון, כאשר הממשלה סגרה את בית הספר ומכרה אותו במסגרת הפרטה שנעשתה במדינה בשנות ה-90'. המנהלת חיפשה, ומצאה על פי המאמר, דרכים להשיב את אמון הקהילה בבית הספר, הגבירה את מספר הנרשמים לבית הספר עד למלוא התפוסה, תוך שיפור הישגי התלמידים.

בשני המקרים, טוענים החוקרים, היה על המנהלים למצוא את המרכיבים בהיסטוריה האישית המקצועית שלהם, שיאפשרו להם לתווך את רעיונותיהם לתלמידים, המורים והגורמים השונים שפועלים בתוך ומסביב בית הספר. בשני המקרים, נטען, ההקשר החברתי, הלאומי ואף העולמי היה בעל השפעה על המציאות של המנהלים, והצלחתם לנווט בתוך המכלול, תוך הדגמת הרעיון של "מנהיגות בתוך הקשר" היא שאפשרה את הצלחת בית הספר.

הציעו סקירה חדשה

פניה ללשכת המדען הראשי

נשמח לשמוע הערות/הארות ולעזור בכל שאלה

קרדיט ותודות

אתר הסקירות היומיות

מאחורי הסקירות היומיות עומד צוות מסור ומקצועי, שמייצר תוכן רלוונטי עדכני ואיכותי. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לצוות הסקירה היומית על היותם חלק מפרויקט משמעותי זה, ועל השותפות המאפשרת יצירה והפצה של ידע מחקרי איכותי מידי יום.

אתר מחקרי הקורונה 

התוצרים מתקופת הקורונה מבוססים על עבודה משותפת של חוקרים וחוקרות רבים ממוסדות אקדמיים שונים ברחבי הארץ. לשכת המדען הראשי מבקשת להודות לחוקרות והחוקרים על השותפות וההתגייסות לתמיכה בהתמודדות של מערכת החינוך עם משבר הקורונה, ועל הנכונות לתרום מזמנם ומומחיותם עבור גיבוש המסמכים המוצגים באתר זה.
תודה מיוחדת לגב' אריאלה טבצ'ניק ברודאי על ריכוז הפרוייקט וליושבות הראש של הקבוצות ד"ר ענת כהן, ד"ר דפנה קופלמן-רובין, פרופ' לילי אורלנד-ברק, פרופ' יהודית דורי ופרופ' הללי פינסון על ההובלה.

ניהול קבוצות העבודה והמחקרים: ד"ר אודט סלע, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מנהלת הפיתוח: ענבר בוברובסקי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך 

קונספט דיגיטלי, עיצוב ופיתוח האתר: ד״ר רון דביר ובר דביר